Mesleki YeterliliklerimizMAKİNE BAKIMCI Seviye 4

   BELGELENDİRMENİN AMACI

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için;
• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
 

 

   YETERLİLİK BİRİMLERİ

ZORUNLU BİRİMLER

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 

SEÇMELİ BİRİMLER

10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

   SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

 

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi

ile başvuru yapılabilir.

 

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

 
   SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

TEORİK SINAV

T1 (ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV): Teorik sınav birim eklerinde yer alan “Bilgiler” kontrol listesine
göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan
indirimi yapılmaz, adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Teorik sınavda sorulardan en az %
60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

 T2 (YAPILANDIRILMIŞ SINAV) 

(T2): Yapılandırılmış sınav: B2 birimine yönelik teorik sınavda T2 ile ölçülmesi gereken bilgi ifadeleri Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara, soru ve yanıtları yapılandırılmış 2 arıza senaryosu verilir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz ve her soru, yapılandırılmış cevap ve değerlendirme çizelgesine göre değerlendirilir. Sınavda adaylara her soru için, ilgili olduğu bilgi ölçütünün kapsamı ve içeriğine uygun süre tanınır ve bu süre yapılandırılan formatta belirtilir. %60 başarı göstermesi gerekmektedir.

PERFORMANS SINAV

 Seçmeli birimlere yönelik performansa dayalı sınavlar birimlerin eklerinde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol
listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu
kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların
tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile
ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.

SINAV DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

(T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren
2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimindeki (T1)'den ve/veya (P1)'den başarısız olan aday bu süre içerisinde
başarısız olduğu (T1)'den ve/veya (P1)'den yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir. 

 

   BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği
tarihten itibaren (5) yıldır.

BELGENİN İÇERİĞİ

A1+B1 ve/veya B2  (Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olunması zorunludur.)

BELGE YENİLEME

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin
performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri
kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi
kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi
kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için
tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1)
değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge
geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI/İPTALİ

Gözetim sonucu performansı
 yeterli bulunmayan veya 
gözetimi belge sahiplerinden 
kaynaklanan nedenlerle 
yapılamayan belge sahiplerinin
 belgeleri askıya alınır. Belgesinin
 askıda olma nedeni ortadan
 kalkan belge sahiplerinin  belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.
Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır.
• Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.
 

GÖZETİM SIKLIĞI


Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi
tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten
itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında ÖNER tarafından hazırlanan ÖNER-FR-9-6 GÖZETİM RAPOR FORMU'nun belge sahibinin çalıştığı iş
yeri yetkilisi tarafından onaylatarak ÖNER'e iletilmesi ile gerçekleşir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya
gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
yapılamayanların belgeleri askıya alınır. Belgesinin
askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin
belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar
devam eder.

 

   SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler. Ancak sınav sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içinde yapılmalıdır. Bu süreyi aşan durumlarda itirazlar değerlendirilmez. Bunun için yazılı bir şekilde veya www.onerbelgelenirme.com.tr adresinde bulunan itiraz ve şikayet formu doldurarak itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz ve şikayet sonucu tarafınıza mail ve/veya sms yolu ile iletilecektir.