Mesleki YeterliliklerimizDUVARCI Seviye 3

   BELGELENDİRMENİN AMACI


Bu yeterlilik Duvarcı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış
ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve
çalışmalarda kalitenin artırılması için;
 Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi,
beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki
yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme
kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır.
 

 

   YETERLİLİK BİRİMLERİ

ZORUNLU BİRİMLER

12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi

SEÇMELİ BİRİMLER

12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi
 

   SINAVA BAŞVURU BELGELERİ

 

Ön şart yoktur.

1) Islak imzalı başvuru formu,

2) Banka Dekontu,

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi

ile başvuru yapılabilir.

 

Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.

 
   SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI

 

TEORİK SINAV


 Teorik sınavda adaylara 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan
değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış
cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama
1,5-2 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı
sayılır.r. 

PERFORMANS SINAV

 B1 birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1- 2’de yer alan “Beceriler
ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday
tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması
için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %
80 başarı göstermesi gerekir.

 

   BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)

 

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik 
süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

BELGENİN İÇERİĞİ

A1+B1

BELGE YENİLEME


Belgenin iptalini gerektirecek 
 durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Duvarcı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır

BELGENİN ASKIYA ALINMASI/İPTALİ

     Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır.
• Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

 

GÖZETİM SIKLIĞI

Belgeli kişinin yeterliliğinin
 devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez 2. ve 3. yıllar arasında performans izleme raporu hazırlanır.Bu gözetim, ÖNER tarafından hazırlanan ÖNER-FR-9-6 GÖZETİM RAPOR FORMU'nun belge sahibinin çalıştığı iş yeri yetkilisi tarafından onaylanması ile gerçekleşir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

   SINAV ve BELGELENDİRME İŞLEMLERİNE İTİRAZ

Adaylar sınav ve belgelendirme işlemleri için Müşteri İtiraz ve Şikayet Formu ile itiraz talebinde bulunabiliriler. Ancak sınav sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içinde yapılmalıdır. Bu süreyi aşan durumlarda itirazlar değerlendirilmez. Bunun için yazılı bir şekilde veya www.onerbelgelenirme.com.tr adresinde bulunan itiraz ve şikayet formu doldurarak itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz ve şikayet sonucu tarafınıza mail ve/veya sms yolu ile iletilecektir.